Master of Laws (LL.M.)

STUDIJNÍ PROGRAM

Studijní obor Master of Laws (LL.M.) je orientován do oblasti právní specializace, kdy studijní program kombinuje manažerské a právní studijní disciplíny. Po absolvování studijních modulů zpracovává student závěrečnou disertační práci na téma aplikovaného práva. Po absolvování studijního programu a úspěšném dokončení disertační práce bude studentu vystaven diplom, opravňující k užívání profesního titulu LL.M., včetně Diploma Supplementu, ve kterém budou uvedeny absolvované studijní moduly a téma obhájené závěrečné disertační práce LL.M.


PROFIL ABSOLVENTA

studijního oboru Master of Laws (LL.M.)

Absolvent studijního oboru Master of Laws (LL.M.) je vybaven znalostmi a dovednostmi, umožňující efektivní výkon manažerské práce v různých sektorech ekonomiky a to včetně právních přesahů.
V rámci studia je důraz kladen nejen na osvojení teoretických poznatků, ale také na schopnost samostatné práce s odbornými a datovými zdroji, schopnost dedukce a formulace vlastních závěrů a názorů, aplikace teoretických poznatků při řešení samostatných úkolů a schopnost zobecnění poznatků na základě práce s případovými studiemi.
Konkrétně je absolvent vybaven znalostmi, dovednostmi a metodickými kompetencemi z oblastí managementu a řízení, ekonomiky organizace, strategického řízení a právních disciplín – pracovního a obchodního práva a také veřejného práva.

Pro úspěšné absolvování studijního oboru Master of Law student plní studijní povinnosti v souladu s Metodickým pokynem pro studium:

Zpracování a obhajoba disertační práce, jejíž téma si student volí v souladu se studijním oborem a svým zaměřením musí odpovídat oblasti aplikovaného práva, či manažerského práva. Zvolené téma disertační práce je studentu odsouhlaseno Fakultou a s ohledem na zvolené téma je studentu přidělen vedoucí disertační práce z řad docentů a profesorů působících na Fakultě.

Absolvování pěti tematických studijních modulů: Manažerské kompetence a leadership, Manažerská ekonomika, Strategický management, Pracovní a obchodní právo a studijní modul veřejné právo.

Absolventi programu Master of Laws (LL.M.) získají diplom z Vysoké školy Jagiellońské v Toruni, Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti o absolvování programu Master of Laws (LL.M.), opravňujícím užívání profesního titulu LL.M. za jménem. Společně s diplomem bude absolventu vystaven Diploma Supplement, na kterém bude uvedena specializace programu Master of Laws, absolvované studijní moduly, téma disertační práce a jméno vedoucího disertační práce.

Program Master of Laws (LL.M.) je zahraniční manažerský, právně orientovaný, studijní program, který není dle zákona o vysokých školách zahrnutý do systému vysokoškolského studia v České republice. Tento program LL.M. realizujeme v České republice jako tuzemská součást zahraniční vysoké školy. Studijní program LL.M. Vysoké školy Jagiellońské v Toruni má univerzální, celosvětovou platnost.

Tematické studijní moduly

studijního programu Master of Laws (LL.M.)

  • Manažerské kompetence a leadership
  • Strategický management
  • Manažerská ekonomika
  • Pracovní a obchodní právo
  • Veřejné právo
  • Metodologie disertační práce

DETAILY

studia programu Master of Laws (LL.M.)

Studium programu Master of Laws (LL.M.) trvá jeden semestr. Studium je zahajováno se studentem vždy individuálně a začíná okamžikem přihlášení ke studiu. Forma studia je v distanční (online) formě.

Podmínkou dokončení studia je absolvování výše uvedených tematických modulů, zpracování a obhajoba disertační práce. Pro zpracování disertační práce bude každému studentu přidělen konzultant disertační práce v daném oboru, určený Fakultou veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti.

Cena studia je 39 000,- Kč, bez DPH. Nejsme plátci DPH.

Vlastní studium programu Master of Laws (LL.M.) se řídí "Metodickým pokynem pro studium programu LL.M. v distanční formě". Tento metodický pokyn je pro uchazeče o studium dostupný ke stažení níže:

DOKUMENT KE STAŽENÍ
METODICKÝ POKYN PRO STUDIUM

(PDF; 780 kB)

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

programu Master of Laws (LL.M.)

Pokud máte zájem o studium, stačí vyplnit přihlášku ke studiu. Je už na Vás, jestli zvolíte okamžitou online formu, nebo dáte přednost vyplnění dokumentu ve Wordu a následné odeslání pomocí Vašeho e-mailu.

On-line
FORMULÁŘ

Stačí vyplnit online formulář a jednodušše odeslat. V nejbližším možném termínu Vás budeme kontaktovat a potvrdíme přijetí odeslané přihlášky.

VYPLNIT PŘIHLÁŠKU

Přihláška
ve formátu DOCX

Stáhněte si přiložený dokument, v klidu vyplňte a odešlete ze svého emailu na adresu studium@fves.eu

PŘIHLÁŠKA DOCX

INFORMACE

o Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti je součástí Vysoké školy Jagiellońské v Toruni, Polsko. Fakulta byla na území České republiky zřízena dle zákona č. 111/1998 Sb., Zákon o vysokých školách, přihlášením k plnění informačních povinností, jako pobočky evropské zahraniční vysoké školy dle uvedeného zákona. Její statut, právní subjektivita a působení je zákonné a transparentní, jako postavení jiných fakult a vysokoškolských pracovišť v České republice. Akademické a profesní tituly jsou rovnocenné s těmi, které vydávají tuzemské vysoké školy a univerzity. Není potřeba je jakkoliv nostrifikovat či uznávat. Blíže viz Sbírka mezinárodních smluv č. 104 / 2006.

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti je řádně zapsána v Registru vysokých škol a Přehledu vysokých škol v ČR.

Více informací o fakultě naleznete na adrese www.fves.eu

vysoká škola Jagiellońská v Toruni

Vysoká škola Jagiellońská v Toruni, Polsko, disponuje akreditačními právy pro studijní programy v oborech zaměřujících se na management podniku, veřejnou správu, ekonomiku a správu, pedagogiku, vnitřní bezpečnost, mezinárodní vztahy a informatiku v managementu. V rámci studia je kladen důraz na rozvoj klíčových a prakticky uplatnitelných znalostí, dovedností a kompetencí, včetně úzké spolupráce s praxí. Absolventi studijních programů tak získají vysokou profesní uplatnitelnost na trhu práce. Aktuálně studuje Vysokou školu Jagiellońskou více než tisíc studentů a počet absolventů školy je přes deset tisíc. Vysoká škola Jagiellońská je aktivní rovněž v nabídce dalšího vzdělávání a v oblasti mezinárodní spolupráce. Vysoká škola Jagiellońská má dlouholeté zkušenosti s realizací studijních programů Master of Laws.

Více informací o vysoké škole naleznete na adrese www.kj.edu.pl

2019 Copyright všechna práva vyhrazena. Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti Vysoká škola Jagiellońská v Toruni.